ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนองจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดระนองและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับศาลจังหวัดระนองจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดระนองและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมกับนายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดระนองและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง