ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนผู้กระทำผิด ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่กระทำความผิดซ้ำ สร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวให้แก่ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่น และส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๑๕ ครอบครัว ณ ห้องจันทร์กระพ้อ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง