ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการบวชธรรมจารีเพื่อปฏิบัติธรรมและบรรพชาสามเณรหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับวัดตโปทาราม (วัดบ่อน้ำร้อน)องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง จัดโครงการ “บวชธรรมจารีเพื่อปฏิบัติธรรมและบรรพชาสามเณรหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) โดยการเข้าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป  


เอกสารแนบ