ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง