ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิดา มารดา และผู้ปกครองนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำ ซึ่งมีบิดา มารดาและผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ ครอบครัว ณ ห้องแก้วเจ้าจอม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง