ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการประชุมและอบรมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการประชุมและอบรมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมและอบรมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และกระบวนการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในมุมมองของศาล” ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง