ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเตรียมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง