ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านกำพวน หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชนเมืองระนองให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น โดยนำงานบริการไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยมีนิติกรซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะด้านกฎหมายว่าด้วยคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจขอรับเอกสารแผ่นพับ ชมนิทรรศการ และขอรับคำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมาย