ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวรรณา  ขาวหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับศาลจังหวัดระนอง โดยมีนางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดระนอง  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง