ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วม เพื่อให้มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง