ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑


เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิดามารดาและผู้ปกครองนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บิดามารดา ผู้ปกครอง จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องแก้วเจ้าจอม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง