ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่
             เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอนิรุจ  ใจเที่ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายเชิดชาย  ชัยทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และนางสาวสุนิษา  หนูจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ