ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองจัดโครงการปั่นด้วยใจภักดิ์ รักษ์การไกล่เกลี่ย


เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๙ น. นายไพโรจน์  อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นด้วยใจภักดิ์  รักษ์การไกล่เกลี่ย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีตัดริบบิ้นปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๘๔ พรรษา) เพื่อให้ขบวนจักรยานเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาทคดีครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในจังหวัดระนอง โดยปั่นไปตามถนนนามพระราชทาน ๑๐ สาย ได้แก่ ถนนท่าเมือง ถนนเรืองราษฎร์ ถนนชาติเฉลิม ถนนเพิ่มผล ถนนชลระอุ ถนนลุวัง ถนนกำลังทรัพย์ ถนนดับคดี ถนนทวีสินค้า และถนนผาดาด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า ๒๐๐ คน